CZ Subaru Klub - Český Subaru Klub - Subaru Forester Klub - Subaru Impreza Klub - Subaru Legacy Klub - Subaru Outback Klub - Subaru STi Klub - Subaru WRX Klub - Czech Subaru Club - Subaru Inzerce - Subaru Srazy - Subaru Forum - Czech Hardcore Subie Guys
Subaru Klub - úvodní stránka

Czech Subaru Club

Subaru Klub - Česká verze Subaru Klub - Anglická verze

Autor: Kokin,Trnda,Bobeš
Poskytl: Trnda   Datum: 07-02-2008 18:11
Komentářů: (0)   Hodnocení:
Stanovy Občanského sdružení CZECH SUBARU CLUB

I. Vznik, název a sídlo

Úplný název organizace je Občanské sdružení CZECH SUBARU CLUB (dále jen „sdružení“). Sdružení je dobrovolným společenstvím fyzických osob a je neziskovou společenskou organizací. Sdružení bylo založeno usnesením ustavující členské schůze a vzniká registrací na Ministerstvu vnitra České republiky (dále jen "registrační orgán"). Sídlo sdružení je na adrese Pražská 228, 267 11 Vráž u Berouna. Kontaktní osobou na této adrese je Pavel Trněný.

II. Poslání a cíle

Posláním sdružení je získávání informací o automobilech Subaru a vším, co je s nimi spojené, vzájemné informování členů, pořádání společných akcí a srazů i pro zájemce z řad nečlenů sdružení.

Cílem činnosti sdružení je zprostředkovávat a poskytovat členům všestranné informace o automobilech Subaru, a to především pomocí internetové prezentace, umožnit členům využívání různých výhod, které sdružení nabízejí firmy zabývající se prodejem, servisem nebo jinou činností spojenou s automobilismem, zabezpečovat poskytování odborného poradenství, organizovat setkání a jiné společné akce sdružení a obhajovat zájmy svých členů.

III. Členství

1) Vznik členství

Členství v občanském sdružení CZECH SUBARU CLUB vzniká splněním všech následujících podmínek:

Vyplněním registrační přihlášky na internetových stránkách sdružení .Po obdržení odpovědi s členským číslem zasláním přiloženého registračního formuláře v tištěné podobě a s vlastnoručním podpisem na adresu sídla sdružení.

Členem sdružení se může stát každý občan ČR i cizí státní příslušník.U osob mladších 15 let je přijetí do klubu podmíněno písemným souhlasem zákonného zástupce.

Zaplacením členského příspěvku

2) Zánik členství

Každý člen může z klubu kdykoli dobrovolně vystoupit. Musí tak učinit písemně na adresu sídla klubu, elektronicky na kontaktní adresu na webových stránkách klubu www.czechsubaruclub.cz. Veškerá osobní data včetně případných fotografií bodou v tom případě odstraněna.

Člen může být v případě hrubého porušení zájmů sdružení vyloučen. O vyloučení musí rozhodnout výbor klubu. Proti rozhodnutí výboru se lze odvolat k členské schůzi, která může zaniklé členství obnovit. Proti rozhodnutí členské schůze není odvolání. Zánik členství musí být vyloučenému neprodleně oznámen písemnou či elektronickou formou.

Členství dále zaniká nezaplacením členských příspěvků, zánikem sdružení nebo úmrtím člena.

3) Práva a povinnosti členů

Člen sdružení má právo:

a) účastnit se všech akcí pořádaných sdružením, podílet se na všech výhodách členů a požadovat na orgánech sdružení informace o činnosti sdružení,

b) být členem jiných klubů a organizací i s podobným či stejným zaměřením,

c) aktivně se účastnit členských schůzí, hlasovat, volit a od 18 let věku být volen do orgánů sdružení. Obracet se s dotazy, návrhy a stížnostmi na výbor nebo revizora. Podávat návrhy na rozvíjení a zlepšování činnosti sdružení.

Člen sdružení má povinnost:

a) dodržovat stanovy sdružení, řády (aktuálně vydané k dané akci či srazu, volně k nahlédnutí na webových stránkách sdružení či u členů výboru) a usnesení výboru,

b) svým jednáním a vystupováním chránit čest a dobré jméno sdružení,

c) oznamovat výboru všechny změny související se členstvím ve sdružení, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nastaly,

d) včas a v dané výši platit členské příspěvky a další účelové poplatky.

Práva, výhody ani povinnosti členů nejsou převoditelné na jinou osobu.

IV. Orgány sdružení

Počet členů volených orgánů (výbor, revizor) musí být lichý. Usnesení všech orgánů klubu je platné nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, kteří mají právo hlasovat.

1) Členská schůze

Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze. Schází se nejméně jednou za dva roky a má za povinnost volit na dvouleté funkční období výbor sdružení a revizora. Členská schůze rozhoduje o změnách stanov a zániku sdružení (obojí musí být písemně oznámeno registračnímu orgánu i na webových stránkách sdružení), schvaluje zprávu výboru o činnosti a hospodaření za uplynulé období, rozpočet, schvaluje též zprávu revizora o kontrole hospodaření. Určuje také výši členských příspěvků. Členskou schůzi svolává výbor oznámením na webových stránkách sdružení nejméně 30 dní předem v termínu podle svého uvážení, anebo v případě, že o to písemně požádá alespoň pětina členů sdružení. Členské schůzi předsedá prezident nebo jím pověřená osoba.

2) Výbor

Výbor řídí činnost sdružení mezi členskými schůzemi. V čele výboru stojí prezident a dále dva viceprezidenti. Jednání výboru svolává prezident nejméně týden předem. Výbor může jednat i prostřednictvím komunikační techniky. Jestliže prezident nemůže vykonávat svou funkci, zastupuje jej první viceprezident, atd. Výbor určuje koncepci činnosti sdružení v daném období. Do ustavující členské schůze sdružení plní funkce výboru přípravný výbor. Řádně zvolený výbor je statutárním orgánem sdružení.

3) Revizor

Revizor kontroluje hospodaření sdružení a předkládá o tom členské schůzi revizní zprávu.

V. Hospodaření

Základními zdroji příjmů sdružení jsou členské příspěvky a sponzorské peněžité či věcné dary. Toto ustanovení nevylučuje další zdroje příjmů.

Sdružení je neziskovou společenskou organizací, která veškeré své získané prostředky použije jen na rozvoj sdružení, pořizování vybavení a hrazení dalších nákladů spojených s činností sdružení. O použití prostředků rozhoduje a průběh čerpání zajišťuje výbor. Návrh rozpočtu sdružení připravuje prezident a schvaluje výbor. Běžné hospodaření řídí a odpovídá za ně prezident. Hospodaření na akcích sdružení řídí pověřený pořadatel, který pak předkládá zprávu o vyúčtování akce jejím účastníkům. Hospodaření kontroluje revizor. Sdružení o svém hospodaření vede účetnictví a evidenci majetku podle platných právních předpisů ČR. Členské příspěvky jsou vždy za jeden kalendářní rok, splatné do 28. února aktuálního roku.

VI. Zánik sdružení

Sdružení zanikne dobrovolným rozpuštěním sdružení nebo sloučením s jiným sdružením, a to na základě rozhodnutí členské schůze. Sdružení rovněž zanikne, sníží-li se počet členů pod pět. Dále může sdružení jako občanské sdružení zaniknout podle zákona na základě rozhodnutí registračního orgánu.

V případě zániku sdružení zabezpečí výbor likvidaci majetku sdružení a do patnácti dnů oznámí zánik sdružení registračnímu orgánu.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy schválila ustavující členská schůze sdružení. Řídí se právní úpravou zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., zákona č. 513/1991 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb. Právní účinnosti nabývají dnem jejich registrace registračním orgánem.

Podrobné vymezení kompetencí, vztahů k jiným organizacím a vnitřních vztahů je dáno smlouvami a vnitřními předpisy, přijatými výborem.